Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci

Popis

Fakulta je moderním vysokoškolským pracovištěm se studijními obory, které se opírají o zkušenosti z vědeckovýzkumné práce předních týmů. Profil fakulty zajišťuje vzdělávání a vědecko-výzkumné činnosti v oborech mechatroniky, elektroniky, automatického řízení, informatiky a programování, nanotechnologií, optice a dalších oblastech na pomezí techniky a přírodních věd.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://www.fm.tul.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/FMTUL
Zaměření školy: Technika
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 246
Počet přihlášených: 375
Počet zapsaných: 185
Počet studentů: 507
Počet absolventů od roku založení: 2346

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

B0714A270001 Mechatronika - bakalářský studijní program, forma studia: prezenční

B0613A140005 Informační technologie - bakalářský studijní program, forma studia: prezenční

B0719A130001 Nanotechnologie - bakalářský studijní program, forma studia: prezenční

B3901 Aplikované vědy v inženýrství

Aplikované vědy v inženýrství Prezenční studium Bc.

N2612 Elektrotechnika a informatika

Automatické řízení a inženýrská informatika Prezenční studium Ing.
Mechatronika Prezenční studium Ing.
Informační technologie Prezenční studium Ing.

N3901 Aplikované vědy v inženýrství

Aplikované vědy v inženýrství Prezenční studium Ing.

N0719A270001 Nanotechnologie - navazující magisterský studijní program, forma studia: prezenční

N0714A150003 Mechatronics - navazující magisterský studijní program, forma studia: prezenční

P0714D150008 Technická kybernetika - doktorský studijní program, forma studia: prezenční a kombinovaná

P0714D150007 Technical Cybernetics - doktorský studijní program, forma studia: prezenční a kombinovaná

Dny otevřených dveří

Den otevřených dveří fakulty mechatroniky se uskuteční ve středu 27. ledna 2021.
 

Přijímací řízení

Pro všechny studijní programy je administrativní poplatek za podání přihlášky ve výši 600,- Kč pro studium v českém jazyce a 2.000,- Kč (resp. 100 USD) pro studium v anglickém jazyce.

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY (3leté):
Pro ak. rok 2020/21 je přijímací řízení pro všechny studijní programy pouze do prezenční formy studia.
Podmínkou přijetí ke studiu je úplné střední vzdělání zakončené maturitou, resp. odpovídající vzdělání zahraniční. Uchazeči o studium, kteří získali předchozí vzdělání v zahraničí, jsou povinni doložit nostrifikační rozhodnutí a cizinci doklad o jazykové kvalifikaci úrovně B2, který je vydán institucemi ČR. Cizinci musí mít uzavřené zdravotní pojištění na celou dobu studia.

Pravidla pro přijetí podle studijních programů:
Pro všechny studijní programy je předepsána přijímací zkouška formou písemných testů ze dvou předmětů:
pro studijní programy Mechatronika (ME) a Informační technologie (IT) jsou přijímací testy z matematiky a informatiky,
pro studijní program Nanotechnologie (NA) jsou přijímací testy z matematiky a z fyziky nebo chemie (volí si sám uchazeč),
pro studijní program Aplikované vědy v inženýrství (AVI) jsou přijímací testy z matematiky a fyziky.

Maximální počet bodů z každého testu (předmětu) je 100 bodů (celkem 200 z přijímací zkoušky). Přijati mohou být uchazeči, kteří získali alespoň 50 bodů celkem.

Další podrobné informace jsou k dispozici na web-u fakulty:
https://www.fm.tul.cz/pro-uchazece/prijimaci-rizeni/bakalarske-studijni-programy
 

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY (2leté):
Forma studia: pouze prezenční (denní)

Podmínkou přijetí ke studiu je dokončené bakalářské vzdělání, resp. odpovídající vzdělání zahraniční. Uchazeči o studium, kteří získali předchozí vzdělání v zahraničí, jsou povinni doložit nostrifikační rozhodnutí a cizinci doklad o jazykové kvalifikaci úrovně B2, který je vydán institucemi ČR. Cizinci musí mít uzavřené zdravotní pojištění na celou dobu studia.

Uchazeči o studium studijních oborů Automatické řízení a inženýrská informatika (AŘII), Mechatronika (ME-N), Informační technologie (IT-N), Aplikované vědy v inženýrství (AVI-N) a studijních programů Nanomateriály (NA-N) a Mechatronics (MEA - v angličtině) budou přijímáni na základě výsledků dosažených v průběhu bakalářského studia. Bez přijímací zkoušky budou přijímáni uchazeči, kteří mají za celé bakalářské studium průměrný prospěch do 2,5 včetně nebo u státní závěrečné zkoušky průměrný prospěch z obhajoby a odborné rozpravy do 2,0 včetně. Uchazeči, kteří toto kritérium nesplní, budou pozváni na přijímací test. Přijímací test ověří předpoklady pro studium zvoleného oboru a jazykové předpoklady uchazeče.

Maximální počet bodů z písemného testu je 30 bodů. Přijati mohou být uchazeči, kteří získali alespoň 15 bodů.

Další podrobné informace jsou k dispozici na adrese:
https://www.fm.tul.cz/pro-uchazece/prijimaci-rizeni/navazujici-magisterske-studijni-programy


DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY (4leté, titul Ph.D.; forma studia: prezenční a kombinovaná)
Uchazeči se mohou ke studiu přihlásit v průběhu akademického roku, přičemž přijímací pohovory jsou zpravidla v únoru a červnu.

Podrobné informace pro uchazeče - viz internetové stránky fakulty: https://www.fm.tul.cz/pro-uchazece/prijimaci-rizeni/doktorske-studijni-programy

Podrobné informace o škole

Poskytuje kvalitní vzdělání na všech vysokoškolských úrovních - od bakalářských až po doktorské studijní programy. Díky četným projektům, bohaté vědecko-výzkumné činnosti a velice atraktivním laboratořím patří k nejlepším fakultám Technické univerzity v Liberci. Areál fakulty je v krásném přírodním prostředí nedaleko liberecké přehrady. Ubytování studentů je zajištěno v nově rekonstruovaných univerzitních kolejích nedaleko areálu školy s bohatými možnostmi sportovního vyžití. Jsi rád, že patříš mezi jejich cca 500 studentů?

  • Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci
  • Technická univerzita v Liberci
  • Studentská 2, 461 17 Liberec
  • tel.: 485 353 429, 485 353 624
  • e-mail: dana.skrbkova@tul.cz
  • https://www.fm.tul.cz/

Diskuze