Ekonomická fakulta TU v Liberci

Popis

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci klade důraz na propojení studia s praxí a na rozvoj praktických dovedností. Absolventi nacházejí uplatnění v širokém spektru profesí, například ve výrobních podnicích, státní a veřejné správě a samosprávě, soukromé sféře nebo bankách, pojišťovnách a dalších finančních institucích.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: http://www.ef.tul.cz
Facebook: https://www.facebook.com/ef.tul.cz
Zaměření školy: Ekonomie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 380
Počet přihlášených: 1100
Počet zapsaných: 387

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA

Management výroby Prezenční/Kombinované studium Bc.
Management služeb Prezenční/Kombinované studium Bc.

MEZINÁRODNÍ EKONOMICKÉ VZTAHY

Mezinárodní obchod Prezenční studium Bc.
Cestovní ruch Prezenční studium Bc.

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA

Manažerská informatika Prezenční studium Bc.
Information and Communication Management – NEISSE University Prezenční studium Bc.

BUSINESS ADMINISTRATION

Production Management Prezenční studium Bc.
Economics Management of Services Prezenční studium Bc.

PODNIKOVÁ EKONOMIKA

Management podnikových procesů Prezenční/Kombinované studium Ing.
Marketing a mezinárodní obchod Prezenční/Kombinované studium Ing.

HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA V GLOBÁLNÍM PROSTŘEDÍ

Hospodářská politika v globálním prostředí Prezenční studium Ing.

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA

Manažerská informatika Prezenční studium Ing.

BUSINESS ADMINISTRATION

Management of Business Processes Prezenční studium Ing.
Marketing and International Trade Prezenční studium Ing.

EKONOMIKA A MANAGEMENT

Řízení a ekonomika podniku Prezenční/Kombinované studium Ph.D.

BUSINESS ECONOMICS AND MANAGEMENT

Business Economics and Management Prezenční/Kombinované studium Ph.D.

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA

Manažerská informatika Prezenční/Kombinované studium Ph.D.

SYSTEM ENGINEERING AND INFORMATICS

Managerial Informatics Prezenční/Kombinované studium Ph.D.

Dny otevřených dveří

Pro více informací o oborech a fakultě navštivte https://www.ef.tul.cz/mojeskola/index.html.

Přijímací řízení

Přijímací zkouška BAKALÁŘ

Abychom Tě mohli přijmout ke studiu, musíš zvládnout test z angličtiny a obecných studijních předpokladů.

Bez přijímaček se k nám dostaneš, pokud dosáhneš v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) v testu Obecných studijních předpokladůpercentil 50 a vyšší a současně v testu z Anglického jazyka percentil 50 a vyšší.

Uchazeči o studijní obor Information and Communication Managementbudou přijati bez přijímací zkoušky, pokud dosáhnou percentil 50 a vyšší z Anglického jazyka. Uznány budou výsledky dosažené v termínech NSZ konaných v období od 1. prosince 2018 do 1. května 2019. Přihlášku a podrobné informace o NSZ lze nalézt na adrese https://www.scio.cz/nsz/. Výsledek NSZ uchazeč nemusí dokládat, musí ale udělit souhlas s poskytnutím výsledku zkoušky fakultě.

Dále Tě můžeme přijmout bez přijímací zkoušky, pokud složíš státní maturitní zkoušku z matematiky (popř. matematiky+) s výsledkem výborně až dobře. Výsledek státní maturitní zkoušky z matematiky musíš potom doložit originálem nebo ověřenou kopií maturitního vysvědčení nejpozději do data konání přijímací zkoušky.

 

Přijímací zkouška NAVAZUJÍCÍ

U přijímaček do navazujícího studia musíš zvládnout odborný test, který je v rozsahu znalostí bakalářského studia na Ekonomické fakultě.

 

Přijímací zkouška DOKTORSKÉ

Do doktorského studia mohou být přijati uchazeči, kteří získají magisterský titul k datu přijímacích zkoušek. Přijímací zkouška se skládá z rozpravy k problematice profilových předmětů studijního oboru a ústní zkoušky z angličtiny (požadovaná dobrá aktivní znalost na úrovni C1).

K přihlášce ke studiu je nutné připojit:

-  stručný životopis,

- doklad o dosaženém vysokoškolském vzdělání (event. naskenovanou úředně ověřenou kopii),

-  představu o zaměření budoucí disertační práce s rozsahem 5–10 stran,

-  seznam případných vlastních publikací.

Podrobné informace o škole

V konkurenci českých ekonomicky zaměřených fakult zaujímá dlouhodobě jedno z čelných míst. Čeká na Vás pestrá nabídka studijních oborů bakalářského, magisterského a doktorandského stupně. Dále se můžete těšit na moderní vysokoškolské prostředí – moderní menzy, koleje (plné pokrytí žádostí o ubytování), univerzitní knihovnu, možnost využití univerzitního sportovního areálu a na možnosti kulturního i sportovního vyžití města Liberec. EF TUL také úzce spolupracuje se zahraničními univerzitami a nabízí studentům jedno až dvousemestrová studia v zahraničí, v rámci programu LLP/ERASMUS a na základě smluv o spolupráci.

  • Ekonomická fakulta TU v Liberci
  • Technická univerzita v Liberci
  • Voroněžská 13, 46002 Liberec 2 Liberec
  • tel.: +420 485 351 111
  • e-mail: ef@tul.cz
  • http://www.ef.tul.cz

Diskuze