Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov, s.r.o.

Vysoká škola sociálně správní, institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. realizuje výuku tři bakalářských studijních oborů:


Veřejná ekonomika a správa,
Management v sociální sféře,
Sociální práce.

Fakulta umění OU

Fakulta umění vznikla v roce 2007 po předcházející šestileté činnosti Institutu pro umělecká studia. Jako jediná fakulta v ČR nabízí možnost studia v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu Výtvarná umění a také v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském studijním programu Hudební umění.  Fakulta umění uplatňuje kreditní systém studia.

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava

- Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství má za sebou více jak 165 let existence

- Je moderní materiálově-technologickou fakultou, integrující atraktivní výuku a špičkový výzkum v materiálových, metalurgických, ekonomických a ekologických oborech.

- Svým odborným profilem prezentuje materiálově-technologickou instituci, která zachovává jedinečnost svého působení v oblasti metalurgie, pěstuje odbornost materiálového i procesního inženýrství a orientuje se na moderní metody řízení procesů.

Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU Ostrava

HGF je moderní fakultou, ve které se zcela unikátním způsobem propojují přírodovědné disciplíny s technickými a ekonomickými obory. Nabízí vzdělávací programy napříč různými oblastmi, přičemž využívá potenciál vědy a výzkumu celé univerzity, spolupracuje s mnoha českými a zahraničními univerzitami, výzkumnými institucemi a společnostmi. Jako jediná fakulta v rámci České republiky umožňuje vysokoškolské studium unikátních oborů, včetně oborů pro regulované povolání nebo činnosti. 

Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava

Charakteristický pro fakultu je velký počet zájemců o studium. Absolventi nacházejí uplatnění v rámci celé ČR, kde je o ně velký zájem a také v zahraničí. V současné době studuje na fakultě více než 3100 studentů. Fakulta poskytuje možnosti studia bakalářského, magisterského i doktorského. Studenti jsou vyučováni ve všech úrovních studia formou prezenčního i kombinovaného studia.

Fakulta strojní VŠB-TU Ostrava

Fakulta strojní VŠB-TUO připravuje odborníky pro praxi již 65 let. Nabízí široké spektrum oborů v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech a úspěšně konkuruje fakultám stejného zaměření nejen v České republice. Výuka na fakultě je podpořena širokou spoluprací s praxí. Ta fakultu již potřetí ocenila třetím místem v anketě „Škola doporučená zaměstnavateli“ a má trvalý zájem o její absolventy.

Fakulta stavební VŠB - TU Ostrava

Fakulta vzdělává studenty v oborech, které jsou plně kompatibilní s obory vyučovanými na ostatních stavebních fakultách v České republice i zahraničí. Obory respektují regionální zvláštnosti a potřeby průmyslového Moravskoslezského regionu, jakými jsou např. potřeba revitalizace území postižených důlní činností, stavební a geotechnická činnost v hornictví, konverze budov industriálních sídel, aj.

Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava

Všechny informace pro zájemce o studium na www.drzimetimisto.cz

Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava se řadí k největším ekonomickým fakultám v České republice. Letos uplynulo již 38 let od jejího založení. Za dobu své existence si vydobyla významné postavení ve vysokoškolském vzdělávání.

 

 

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství je nejmladší fakultou VŠB – Technické univerzity Ostrava. Její vznik 1.8.2002 je reakcí na narůstající požadavky praxe na přípravu vysokoškolsky vzdělaných odborníků v oblasti bezpečnostního inženýrství a související vědeckou a výzkumnou činnost. Zřízení nové fakulty představuje pokračování dlouhodobého procesu rozvoje vědecko-výzkumné činnosti a studijních oborů orientovaných na bezpečnost a požární ochranu na Vysoké škole báňské Technické univerzitě Ostrava.

Matematický ústav SLU v Opavě

Společně se vznikem Slezské university v Opavě 17. září 1990 byl, jako součást její Filozofické fakulty v Opavě zřízen také Ústav matematiky.S účinností od 1. ledna 1999 došlo k osamostatnění Matematického ústavu, který je nyní, v rámci Slezské univerzity, samostatným subjektem a jeho postavení je rovnocené se všemi jejími fakultami.